سانی عضو Girls’ Generation گفت اعضای گروهش همیشه رو هم غیرت دارنسانی عضو Girls’ Generation گفت اعضای گروهش همیشه رو هم غیرت دارن…


در قسمتِ جدیدِ برنامه ‘Video Star‘ راوی عضو VIXX درموردِ عضو دیگه گروه N گفت که خیلی زیاده روی میکنه، توضیح داد: “اون همش داره عشقش به ما رو اعتراف میکنه”

بعد از این سانی هم گفت: “در گروهِ ما تیفانی اینجوریه، اون حسِ مالکیت به ما داره و وقتی میشنوه یکی از اعضای گروهش دوستِ جدیدی پیدا کرده مثلِ هیولا دود از بینیش بیرون میاد و میگه اون کیه؟!!!!”( از شدتِ حسودی و غیرتی شدن مثلا کککک)

سانی عضو Girls’ Generation گفت اعضای گروهش همیشه رو هم غیرت دارنسانی عضو Girls’ Generation گفت اعضای گروهش همیشه رو هم غیرت دارن