تیزر عکسای جدید Junho عضو گروه 2PM برای هفتمین آلبوم ژاپنی خود به نام Imagination منتشر شدتیزر عکسای جدید Junho عضو گروه 2PM برای هفتمین آلبوم ژاپنی خود به نام Imagination منتشر شدتیزر عکسای جدید Junho عضو گروه 2PM برای هفتمین آلبوم ژاپنی خود به نام Imagination منتشر شدتیزر عکسای جدید Junho عضو گروه 2PM برای هفتمین آلبوم ژاپنی خود به نام Imagination منتشر شد