لیدر ویکس، n ، فردا به عنوان مجری ویژه در موزیک بنک حضور خواهد داشت🌹👀لیدر ویکس، به عنوان مجری ویژه، در میوزیک بنک فردا شب حضور خواهد داشت🎩


با روشن شدن موضوع اتهام جنسی وارد شده به Lee Seo Won و کنار گذاشته شدنش از مجری گری موزیک شوی شبکه ی KBS ، ‏لیدر ویکس ، #N به صورت موقتی جایگاه اون رو در کنار مجری دیگر برنامه یعنی سولبین از #Laboum میگیره.


طبق گفته های شبکه ی KBS، لیدر ویکس به عنوان مجری ویژه ی میوزیک بنکِ ۱۸ـم می انتخاب شده اما هنوز هیچ تصمیمی در مورد اینکه چه کسی جای #LeeSeoWon بگیره، گرفته نشده..


بر اساس گزارش های منتشر شده، میوزیک بنک هردو مجری، یعنی سولبین و لی سوون رو جایگزین خواهد کرد👀