یوبین از واندرگرلز فیلم‌برداریِ میوزیک ویدیوش رو به پایان رسونده + کمپانی درموردِ تاریخ انتشار آلبوم پاسخ داد. 😍💜

سولو دبیوی یوبین در راهه ~ 🔮


در تاریخِ ۱۶ مِی گزارش شد که یوبین از واندرگرلز، فیلم‌برداری برای میوزیک ویدیوش رو ۱۵ مِی به پایان رسونده و قراره در اوایلِ ژوئن، سولو دبیو داشته باشه. 💫


در پاسخ، کمپانیِ JYP نوشت: "درسته که یوبین فیلم‌برداریِ میوزیک ویدیوش رو انجام داده. با این حال تاریخِ دقیق انتشار آلبومش هنوز تایید نشده."


یوبین، بعد از سانمی و HATFELT سومین عضوِ واندرگرلزه که بصورت سولو دبیو میکنه. 💜
همچنین اخیرا یوبین طی مصاحبه‌ای با Cosmopolitan درباره‌ی سولو آلبومش صحبت کرده بود. ✨