گروه های bts و idle و dreamcatcher در تاپ تِنِ چارت آلبومهای جهانیِ بیلبورد😎لیستِ آلبوم های اخیری که در تاپ تِنِ چارت بیلبورد قرار گرفتند اعلام شد .


در هفته آخرِ ماهِ می ، تاریخِ ١٩ این ماه پسرای #BTS باری دیگر با کارِ اخیرشون بنامِ " Love Yourself:Her " در صدرِ این چارت قرار گرفتند .این مینی آلبوم ٣٤ هفته ست که در چارت قرار داره .


گروه روکیِ کمپانی کیوب #IDLE نیز برای دومین هفته متوالی با مینی آلبوم دبیوتشون با نامِ #IAM در جایگاهِ پنجم قرار گرفت این درحالیِ که هفته ی گذشته این آلبوم در رتبه ی هفتم قرار داشت.


دخترای #DreamCatcher با مینی آلبومِ Nightmare-Escape The Era با تایتل تِرَکِ " You And I " در جایگاه هفتم قرار گرفت .


آلبومِ ژاپنیِ پسرای BTS با نامِ "Face YourSelf " در جایگاهِ یازدهم و ریپکیجشون با نامِ You Never Walk Alone در رتبه سیزدهم قرار گرفت .


تبریک به همه این هنرمندان 👏