D.O عضو EXO به همه نوجوان ها توصیه کرده است که فیلم Cart را ببینند.
در کنفرانس مطبوعاتی فیلمCartدی او اظهار داشت :
« هنگامی که من برای اولین بار به محل فیلم برداری رفتم بسیار مضطرب بودم که ارشدهای خود را می بینم . اما آنها همیشه کنارم بودند
و از من مراقبت کردند . بنابراین من توانستم به راحتی از عهده این کار بر بیایم و برایم بسیار مهیج بود و از همگی بسیار سپاسگزارم »
همچنین افزود :
« من واقعاً به تمام دوستانم که در سن نوجوانی هستند توصیه می کنم تا این فیلم را ببینند و امیدوارم آنها بتوانند احساسات پدرها ومادرهایشان را درک کنند . »
داستان این فیلم درباره کارکنان یک سوپر مارکت بزرگ است که ناگهان به نا حق اخراج می شوند و دچار مشکلاتی در زندگی شان می شوند .
این فیلم در تاریخ 13 نوامبر اکران خواهد شد .
پ.ن:من نوجوان نیستم اما نوجوانان را دوست دارمD.O عضو EXO به همه نوجوان ها توصیه کرده است که فیلم Cart را ببینند.